RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Четвер, серпня 13, 2020

Аспірантура

 

За теперішній час, коли бурхливо йде процес оновлення вищої освіти, особлива увага повинна приділятися якості кадрового складу науково-педагогічних працівників (НПП) вищих навчальних закладів (ВНЗ).

Творчий потенціал колективу ВНЗ і здатність його йти в ногу з часом напряму залежить від професіоналізму і високих моральних якостей людей, які працюють в ньому. Дане висловлювання особливо справедливо відносно науково-педагогічних кадрів, які навчаються в аспірантурі й таким шляхом підвищують свій рівень науково-методичної підготовленості та педагогічної майстерності.

У сучасних умовах професійна освіта з фізичного виховання і спорту зазнає істотне реформування, що викликане новою політичною ситуацією в нашій країні. Одне з найважливіших завдань реформування – це формування нової системи професійного становлення викладацького складу вищих навчальних закладів, заснованого на розвитку як педагогічної майстерності, так і наукового потенціалу.

Не викликає сумніву, що однією з дійових форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є навчання в аспірантурі та захист дисертації.

На підставі наказу Міністерства освіти і Постанови від 1 березня 1999 року про затвердження Положення «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» з 1999 року в ДДІФКіС була відкрита аспірантура.

За даний час аспірантуру закінчили близько 90 аспірантів та здобувачів учених ступенів.

Відділ аспірантури підпорядкований проректору з наукової діяльності, д.фіз.вих., професору Москаленко Н.В.

Працівниками відділу аспірантури є:

    • завідувач – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Микитчик О.С.;

    • провідний фахівець – Сьомочкіна О.М.

Документи приймаються за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10, 4 поверх, відділ аспірантури, тел. (0562) 46-35-17.

Правила прийому до аспірантури ПДАФКіС у 2020 році

I.
Прийом вступників до аспірантури ПДАФКіС за очною (денною) та заочною формами навчання ведеться за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
II.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється:

- на підставі міжнародних договорів України та міжнародних програм обміну чи мобільності;

- на підставі договорів, укладених між ПДАФКіС та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

III.

Вступ в аспірантуру здійснюється на конкурсній основі відповідно до Положення, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів (наукових установ), а також згідно з Правилами прийому до ПДАФКіС.

Правила прийому в аспірантуру ПДАФКіС затверджуються вченою радою академії і оприлюднюються на офіційному веб-сайті ПДАФКіС відповідно з законом.

Правила прийому до аспірантури ПДАФКіС діють з 01 березня 2018 року до 31 серпня 2019 рокуі визначають процедуру, перелік і строки подання документів для вступу в аспірантуру ПДАФКіС, а також встановлюють зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників за кожною спеціальністю.

IV.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому в аспірантуру ПДАФКіС. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

1) заява вступника;

2) медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо вступник знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);

3) копія диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності.

У разі, якщо диплом магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на основі якого вступник вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, вступник допускається до вступних випробувань на рівні з іншими вступниками. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада ПДАФКіС має одночасно із зарахуванням вступника прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні.

4) список опублікованих наукових праць і винаходів;

5) науковий текст (доповідь реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної вступником спеціальності;

6) рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці зі вступником у разі його вступу до аспірантури;

7) інші докази спроможності вступника проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю.

V.

Вступні випробування до аспірантури ПДАФКіС складаються зі:

- співбесіди;

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Вага кожного вступного випробування при вирахуванні результатів конкурсу:

- співбесіди – 0,30%;

- вступного іспиту із спеціальності – 0,35%;

- вступного іспиту із однієї іноземної мови (англійська, німецька) – 0,35%.

Відповідно до Правил прийому до ПДАФКіС вступники, які вступають до аспірантури на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування зі спеціальності.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ПДАФКіС протягом одного календарного року.

VI.

Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором ПДАФКіС, і до складу яких включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До предметних комісій можуть також бути призначені потенційні наукові керівники вступників.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також штатні співробітники ПДАФКіС, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

VII.

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною Правилами прийому до ПДАФКіС.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора ПДАФКіС.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

VIII.
Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора ПДАФКіС призначається науковий керівник – науково-педагогічний працівник з науковим ступенем.
IX.

Прийом документів проводиться протягом 1-28 серпня 2020 року.

Вступні іспити з 29 серпня по 14 вересня 2020 р.

Зарахування до аспірантури з 01 жовтня 2020 р.