RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Субота, квітня 21, 2018

Аспірантура

 

За теперішній час, коли бурхливо йде процес оновлення вищої освіти, особлива увага повинна приділятися якості кадрового складу науково-педагогічних працівників (НПП) вищих навчальних закладів (ВНЗ).

Творчий потенціал колективу ВНЗ і здатність його йти в ногу з часом напряму залежить від професіоналізму і високих моральних якостей людей, які працюють в ньому. Дане висловлювання особливо справедливо відносно науково-педагогічних кадрів, які навчаються в аспірантурі й таким шляхом підвищують свій рівень науково-методичної підготовленості та педагогічної майстерності.

У сучасних умовах професійна освіта з фізичного виховання і спорту зазнає істотне реформування, що викликане новою політичною ситуацією в нашій країні. Одне з найважливіших завдань реформування – це формування нової системи професійного становлення викладацького складу вищих навчальних закладів, заснованого на розвитку як педагогічної майстерності, так і наукового потенціалу.

Не викликає сумніву, що однією з дійових форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є навчання в аспірантурі та захист дисертації.

На підставі наказу Міністерства освіти і Постанови від 1 березня 1999 року про затвердження Положення «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» з 1999 року в ДДІФКіС була відкрита аспірантура.

За даний час аспірантуру закінчили близько 90 аспірантів та здобувачів учених ступенів.

Відділ аспірантури підпорядкований проректору з наукової діяльності, д.фіз.вих., професору Москаленко Н.В.

Працівниками відділу аспірантури є:

    • завідувач – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Микитчик О.С.;

    • провідний фахівець – Сьомочкіна О.М.

Документи приймаються за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10, 4 поверх, відділ аспірантури, тел. (0562) 46-35-17.

Правила прийому до аспірантури ДДІФКіС у 2017 році

I. Прийом вступників до аспірантури ДДІФКіС за очною (денною) та заочною формами навчання ведеться за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року « Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

II. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється:

- на підставі міжнародних договорів України та міжнародних програм обміну чи мобільності;

- на підставі договорів, укладених між ДДІФКіС та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

III. Вступ в аспірантуру здійснюється на конкурсній основі відповідно до Положення, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів (наукових установ), а також згідно з Правилами прийому до ДДІФКіС.

Умови прийому в аспірантуру у ДДІФКіС затверджуються щороку центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки і оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДДІФКіС відповідно з законом.

Правила прийому діють протягом відповідного навчального року і визначають процедуру, перелік і строки подання документів для вступу в аспірантуру ДДІФКіС, а також встановлюють зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору абітурієнтів за кожною спеціальністю.

IV. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому в аспірантуру ДДІФКіС. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

1) заяву вступника;

2) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо абітурієнт знаходиться закордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);

3) копію диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності;

У разі, якщо диплом магістра, на основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада ДДІФКіС має одночасно із зарахуванням абітурієнта прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні.

4) список опублікованих наукових праць і винаходів;

5) науковий текст (доповідь реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної абітурієнтом спеціальності;

6) рекомендаційний лист(и), зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури;

7) інші докази спроможності абітурієнта проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю.

V. Вступні випробування до аспірантури ДДІФКіС складаються з:

- співбесіди;

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Вага кожного вступного випробування при вирахуванні результатів конкурсу:

- співбесіди – 0,30%;

- вступного іспиту із спеціальності – 0,35%;

- вступного іспиту із однієї іноземної мови (англійська, німецька) – 0,35%.

Відповідно до Правил прийому до ДДІФКіС абітурієнтам, які вступають до аспірантури на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, можуть бути призначені додаткові вступні випробування з спеціальності.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ДДІФКіС протягом одного календарного року.

VI. Вступні випробування до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором ДДІФКіС, і до складу яких включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До предметних комісій можуть також бути призначені потенційні наукові керівники вступників.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також штатні співробітники ДДІФКіС, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

VII. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною Правилами прийому до ДДІФКіС.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора ДДІФКіС.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

VIII. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора ДДІФКіС призначається науковий керівник – штатний науковий або науково-педагогічний працівник з науковим ступенем.

IX. Прийом документів проводиться протягом з 15 серпня по 27 серпня 2016 року.

Вступні іспити з 28 серпня по 12 вересня 2016 р.

Зарахування до аспірантури з 1 жовтня.