RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Неділя, червня 23, 2024

Аспірантура

Аспірантура ПДАФКіС, як основна форма підготовки науково-педагогічних кадрів, була відкрита в ДДІФКіС рішенням Атестаційної колегії від 23 грудня 1999 р., протокол № 5/9-2/3.

Аспірантура підпорядкована проректору з наукової діяльності, д.фіз.вих., професору Москаленко Н.В.

Працівниками аспірантури є:

  • завідувач – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Микитчик Ольга Сергіївна;

  • провідний фахівець – Загорна Ольга Олександрівна.

В своїй діяльності співробітники аспірантури опираються на Закон України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18), Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року  (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п), наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 р. "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17), наказ МОН України від 23.09.2019 р. №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19), постанову Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-п).

З 2002 по 2019 роки аспірантуру закінчили 101 аспірант/здобувач наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей 24.00.01, 24.00.02 та 24.00.03. З них 67 (66%) успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

У 2016 році Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України наказом № 590 від 30.05.2016 року розширено провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти за спеціальністю 017 – фізична культура і спорт з ліцензійним обсягом 15 осіб.

Документи приймаються за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10, 4 поверх, відділ аспірантури, тел. (+38099) 032-97-07.

 • Нормативні документи
 • Організація освітнього процесу
 • Вступнику
 • Аспіранту
 • Розклади
 • Атестація
 • Для публікацій
 • Корисні посилання
 1. Положення про аспірантуру.

 2. Положення про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 3. Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій між науковим керівником та здобувачем наукового ступеня доктора філософії.

 4. Положення про наукових керівників здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

 5. Положення про відрахування, переведення, поновлення та надання академічної відпустки здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 6. Положення про науково-педагогічну практику здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 7. Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії.

 8. Положення про присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт, а також скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження зазначеного ступеня у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту.

Навчальний план 2020 р.

Навчальний план 2022 р.

Каталог вибіркових освітніх компонентів на 2023-2024 навчальні роки.

Моніторинг якості освіти

Анкета для випускників аспірантури ПДАФКіС (гугл форма).

Анкета для здобувачів наукового ступеня доктора філософії ПДАФКіС (гугл форма).

Анкета для роботодавців (стейкхолдерів).

Аналіз анкет випускників аспірантури ПДАФКіС.

Аналіз анкет здобувачів наукового ступеня доктора філософії ПДАФКіС.

Аналіз анкет стейкхолдерів.

Відгуки стейкхолдерів

Відгуки від потенційних роботодавців на здобувачів освіти.

Відгуки від потенційних роботодавців щодо якості підготовки за ОНП.

Відгуки від роботодавців на випускників аспірантури.

Зміни і доповнення до чинної ОНП

Для отримання пропозицій і зауважень від стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників і роботодавців) нами оприлюднюється проєкт оновленої редакцій чинної освітньо-наукової програми. Будемо вдячні за пропозиції, спрямовану до аспірантури на електронну скриньку: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 1. Правила прийому до аспірантури ПДАФКіС у 2024 році.

 2. Програма вступного іспиту для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт.

 3. Увага! Обов’язковою умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше 100 балів на сайті Єдиний вступний іспит для вступу до аспірантури | Український центр оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua).

 4. Програма вступного іспиту для здобуття ступеня доктора філософії з іноземної мови.

 5. Вимоги до дослідницького проекту/реферату наукової роботи за напрямом майбутньої теми дисертації.

 6. Критерії оцінювання відповіді на співбесіді.

 7. Шаблони документів, що подаються до аспірантури ПДАФКіС вступником.

З 2016 року підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджено вченою радою (протокол № 9 від 30.03.2016 року).

Протягом терміну навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, згідно з яким аспіранти проводять наукові дослідженні і в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі. Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до нашої академії. Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. Індивідуальні плани наукової роботи зберігаються в особових справах здобувачів наукового ступеня у відділі аспірантури з подальшою передачею їх до архіву нашої академії.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Освітня складова містить 60 кредитів.

Наукова складова ОНП передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного наукового керівника та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

Наукова складова ОНП оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною навчального плану аспірантури.

Методичні матеріали.

 1. Москаленко Н.В., Микитчик О.С. Науково-педагогічна практика: Методичні рекомендації для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт [Електронний ресурс]. Дніпро, 2020. 39 с.

 2. Москаленко Н.В., Микитчик О.С., Мітова О.О. Вимоги до оформлення дисертаційних робіт здобувачами наукового ступеня доктора філософії (зі спеціальності 017 – фізична культура і спорт): методичні рекомендації. Дніпро, 2019. 24 с..

 3. Зразок "Обгрунтування теми дисертаційної роботи".

 4. Микитчик О.С. Самостійна робота здобувачів вищої освіти: Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти ПДАФКіС. Дніпро, 2020. 27 с..

 5. Микитчик О.С. Унікальні ідентифікатори дослідників та робота з ними. Дніпро, 2022. 20 с..

Зразки документів.

УВАГА!

26 вересня 2023 року о 10.00 в 1 корпусі (конференційна зала) відбудеться чергова поточна атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.


Вимоги до атестації здобувачів 3-го рівня вищої освіти.

Шаблони атестаційних справ:

Зразок звіта здобувача третього (освітньо-наукового) рівня.

Перелік наукових фахових видань зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт

Перелік видань, які індексуються у науко метричних базах Scopus і Web of Science.

Назва

Засновник

Посилання

Дата реєстрації

1

Єдиноборства

Харківська державна академія фізичної культури, кафедра спортивних і рухливих ігор

11.07.2019

2

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

28.12.2019

3

Здоров’я, спорт, реабілітація

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

16.07.2018

4

Наука в олимпийском спорте

Національний університет фізичного виховання і спорту України Національний олімпійський комітет

17.03.2020

5

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки

Бердянський державний педагогічний університет

18.12.2018

6

Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

15.10.2019

7

Слобожанський науково-спортивний вісник

Харківська державна академія фізичної культури

07.05.2019

8

Спортивні ігри

Харківська державна академія фізичної культури

11.07.2019

9

Теорія і методика фізичного виховання і спорту

Національний університет фізичного виховання і спорту України

17.03.2020

10

Український журнал медицини, біології та спорту

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Харківська медична академія післядипломної освіти, Херсонський державний університет, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

11.07.2019

11

Фізична культура, спорт та здоров’я нації

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Житомирський державний університет імені Івана Франка

11.07.2019

12

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

28.12.2019

13

Вісник Запорізького національного університету (фізичне виховання та спорт)

Запорізький національний університет

02.07.2020

14

Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

02.07.2020

15

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

02.07.2020

16

Спортивний вісник Придніпров’я

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

02.07.2020

17

Спортивна наука та здоров'я людини. Sport science and human health

Київський університет імені Бориса Грінченка

02.07.2020

18

Наука в олимпийском спорте

Національний університет фізичного виховання і спорту України

17.03.2020

 

Відкритий ідентифікатор дослідника і автора досліджень – https://orcid.org .

Перевірка видання за ISSN – https://portal.issn.org .

Перевірка індексування журналу здійснюється через ISSN:

Реєстр наукових видань України – http://nfv.ukrintei.ua/search.

Перевірка активності DOI – https://www.crossref.org.

Пошук профілю автора у базі Scopus – https://www2.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=&origin=AuthorProfile.

Пошук профілю автора у базі Web of Science – https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search.

Електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 .

Національний репозитарій академічних текстів – http://nrat.ukrintei.ua .

Метадані несекретних дисертацій – http://nrat.ukrintei.ua/searchdb/#advanced .

Пошукова система електронних публікацій, доступних в Інтернеті (за підтримки Georgetown University) – http://library.georgetown.edu/newjour/.

Багатогалузева бібліографічна база (доступ до понад 28 тис. наукових журналів) – http://www.ingenta.com/.

Cognitive Science EPrint Archive - відкритий репозитарій з когнітивних наук – http://cogprints.org/.

Архів наукових публікацій та дисертацій університетів та наукових установ Данії – http://www.narcis.info/index.

Ресурси Австралійської Національної бібліотеки – http://trove.nla.gov.au/.

Архів кандидатських, докторських дисертацій Німеччини – http://www.dnb.de/DE/Wir/Kooperation/dissonline/dissonline_node.html.

Дисертації та інші дослідницькі матеріали від 26 інституцій скандинавських країн EThOS. Electronic Theses Online Service (EThOS) - Сполучене Королівство - http://www.diva-portal.org/.

Світова електронна бібліотека книг – http://books.google.com/.

Довідник наукових інституційних репозитаріїв відкритого доступу – http://www.opendoar.org/.

Директорія відкритого доступу до понад 6 000 наукових журналів – http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx.

Відкриті освітні світові ресурси – http://www.oercommons.org/.

Пошуковик наукової літератури (найактуальніша інформація з найкращих джерел для інноваційних проектів). Доступ до понад 80 млн. повнотекстових наукових статей – http://www.freefullpdf.com/.

Електронний навігатор зарубіжних наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті – http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi.

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations – https://ouci.dntb.gov.ua.