RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, травня 24, 2019

Кафедра теорії та методики спортивної підготовки

 

Кафедра олімпійського та професійного спорту, як окремий структурний підрозділ була заснована у 2006 році. До моменту відокремлення вона пройшла шлях від кафедри «Теорії фізичного виховання та організації управління фізкультурним рухом»(ТФВ та ОУФР) до «Олімпійського та професійного спорту та теорії фізичного виховання».

Діяльність кафедри спрямована на підготовку фахівців за спеціальністю «Спорт (за видами)» 8.01020201 ОКР «Магістр» зі спеціалізації – «Олімпійський спорт», «Професійний та неолімпійський спорт» та 7.01020201 ОКР «Спеціаліст» зі спеціалізації - «Олімпійський та професійний спорт».

З 2006 року кафедру очолювала к.пед.н., доцент Шамардіна Галина Миколаївна, яка у 2008 році отримала звання професора; з 2009 року завідувачем кафедрою була к.фіз.вих., доцент Долбишева Ніна Григорівна.

З 2012 року та по теперішній час кафедру очолює – доктор педагогічних наук, професор Приходько Володимир Володимирович , який є членом редколегії альманаху „Нива знань” (засновники - управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та ДНУ), членом редколегії альманаху „Спортивний вісник Придніпров’я” Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту (фахове видання), членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій К.08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту за фахом „Фізичне виховання і спорт”, а також є автором понад 200 друкованих праць навчального, наукового і методичного характеру.

На даний час на кафедрі працюють: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Кашуба Віталій Олександрович, доктор технічних наук, професор Тогобицька Дар’я Миколаївна, доценти Долбишева Н.Г., Яримбаш К.С., кандидати наук Черкашина Л.П., Шульга О.С., Кощеєв О.С., Нестеренко Н.А., старший викладач Саленко Г.А., викладачі Чухловіна В.В., Пірогова К.І. Звання майстра спорту мають НПП кафедри Долбишева Н.Г., Яримбаш К.С., Шульга О.С., Нестеренко Н.А., Чухловіна В.В.

Згідно з навчальним планом інституту на кафедрі викладаються наступні дисципліни: «Історія фізичної культури», «Історія спортивного та олімпійського руху», «Вступ до спеціальності», «Олімпійський та професійний спорт», «Теорія спорту», «Організація масової та спортивно-оздоровчої роботи», «Організація та управління фізичною культурою і спортом», «Теорія і методика спортивного тренування», «Менеджмент та маркетинг фізичної культури і спорту», «Методи наукових досліджень у спортивному тренуванні», «Організаційні аспекти олімпійського та професійного спорту», «Загальні основи неолімпійського спорту», «Організаційні аспекти неолімпійського спорту», «Соціологія спорту», «Адаптивний спорт», «Особливості підготовки жінок у сучасному спорті», «Професійна та науково-дослідна діяльність магістра з виду спорту», «Теорія і методика підготовки спортсменів в олімпійському спорті», «Адаптація функціональних систем у спорті», «Система підготовки у професійному та не олімпійському спорті».

Кафедра забезпечує керівництво організаційно-тренерської практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» для студентів денної та заочної форми навчання, тренерської практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», а також практики-стажування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

За останні п’ять років професорсько-викладацьким складом кафедри було видано більше ніж 200 статей та 38 методичних рекомендацій, а також наукові праці: монографії «Історичні аспекти та хронологія Всесвітніх ігор у міжнародному спортивному русі», «Стратегія реформи національної вищої школи»; посібники з грифом МОН України «Професійна діяльність магістрів з олімпійського та професійного спорту», «Управління власним здоров’ям (в аспекті непрофесійної фізкультурної освіти)», «Силові види спорту в системі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів», «Всесвітні ігри у міжнародному спортивному русі», «Фізична культура і психофізичний тренінг студентів: від теорії до практики», «Адміністративний менеджмент».

НПП кафедри виконують наукові дослідження з теми Зведеного плану науково-дослідної роботи. З 2011 року проводяться фундаментальні дослідження з теми «Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів» (Номер Держреєстрації 0111U001168), що фінансується за рахунок коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота кафедри зі студентами відображається при підготовці та захисті дипломних та магістерських робіт відповідно до тематичних напрямків досліджень кафедри. На кафедрі здійснює свою діяльність 3 студентські наукові гуртки: «Організаційні аспекти неолімпійських видів спорту», «Теорія та методика підготовки спортсменів», «Організаційні аспекти олімпійського та професійного спорту» результатом яких є призові місця і відзнаки на щорічній Всеукраїнській олімпіаді за напрямом «Спорт (за видами)» та конкурсах студентських наукових робіт.

Контактна інформація: